Rok 2014

foto06Jako podmiot w szerokim zakresie wspierający osoby niepełnosprawne, w tym będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zagrożone marginalizacją społeczną, szczególną wagę przywiązujemy w Ośrodku do ich rehabilitacji i integracji. Inicjujemy i realizujemy szereg przedsięwzięć i projektów społecznych, których celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych i promocja ich aktywności w różnych dziedzinach życia: na płaszczyźnie kulturalnej, artystycznej, sportowej, edukacyjnej i zawodowej. Należą do nich takie przedsięwzięcia jak: konferencje i sympozja, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne (m.in. Festyn Integracyjny Bądźmy razem, Kulturalne Spotkania Integracyjne Serce pełne dobra, Spotkania Aktorskie Osób Niepełno-sprawnych), treningi i zawody sportowe (np. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Olimpiada Radości), turnusy rehabilitacyjne, wycieczki i plenery artystyczne. Ww. inicjatywom towarzyszy jednocześnie działalność wydawnicza, która zwiększa efekt ich społecznego oddziaływania i posiada walor edukacyjny, promocyjny, integracyjny i dokumentacyjny.

Niektóre z tych inicjatyw przyjęły formę zorganizowaną i charakteryzują się tym, że niepełnosprawne osoby mają okazję do realizowania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania swoich talentów podczas regularnych spotkań artystycznych lub treningów sportowych. Chodzi tu przede wszystkim o działający przy Ośrodku zespół teatralno-muzyczny Od Serca, grupę artystyczną JA, JO oraz Klub Sportowy Halembianka. Zainicjowaliśmy wespół z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Ruda Śląska i jesteśmy głównym organizatorem miejskich obchodów Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych, odbywających się w Rudzie Śląskiej od 2004 r. Od 2004 roku Ośrodek, współpracując z Caritas Polska i Narodową Agencją Rolną, udziela również wsparcia osobom dotkniętym ubóstwem, w tym między innymi osobom i rodzinom borykającym się z problemem niepełnosprawności, dystrybuując żywność w ramach pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD).
Od wielu lat skutecznie włączamy osoby niepełnosprawne w nurt życia społecznego, szczególny akcent kładąc na ich rozwój zawodowy. Na przestrzeni lat 1995–2014 zdołaliśmy wdrożyć do pracy i pozyskać zatrudnienie (na chronionym i otwartym rynku pracy) dla ponad stuosobowej grupy młodych osób niepełnosprawnych uczestniczących w programach rehabilitacyjnych realizowanych w poszczególnych placówkach funkcjonujących w ramach Ośrodka (WTZ, DPS, ŚDS). M.in. w roku 2013 we współpracy z lokalnymi pracodawcami zaktywizowaliśmy w tym zakresie 6 os., a w 2014 r. 10 osób niepełnosprawnych. Jako pracodawca przyjazny osobom niepełnosprawnym również sami tworzymy miejsca pracy. Obecnie zatrudniamy 15 osób niepełno-sprawnych (12,625 et.), co stanowi 9,84 % ogółu pracowników Ośrodka. Kolejną osobę przygotowaliśmy do zatrudnienia w oparciu o półroczny staż zawodowy i podejmie ona pracę w tutejszym DPS od września br.  Stanowimy również przyjazne środowisko dla osób podejmujących praktyki i staże zawodowe. Na przestrzeni lat przeszkoliliśmy w ramach tego procesu 14 osób niepełnosprawnych (nie będących wychowankami i podopiecznymi Ośrodka).  W chwili obecnej praktykę zawodową i staż odbywają dwie osoby: w zawodzie kucharz oraz terapeuta zajęciowy.  
23 września, w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się śląska gala konkursu "Lodołama-cze 2014". Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia względem osób niepełnosprawnych. Lodołamacze to pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W tych firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy. Kapituła przyznała nagrody w 3 kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek i Lodołamacz - Instytucja.

W kategorii Zakład Pracy Chronionej:
     I miejsce: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.
     II miejsce: BHP Protect System Sp. z o.o.
     III miejsce: Hybryd Sp. z o.o.
     Wyróżnienie: P.P.H.U. „Silplast” Sp. z o.o.
W kategorii Otwarty Rynek:
     I miejsce: Higiena System Sp. z o.o.
     II miejsce: Spółdzielnia Socjalna "Rybka"
     III miejsce: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.
     Wyróżnienie: Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o., TAX – NET S.A.
W kategorii Instytucja:
     I miejsce: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
     II miejsce: Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”
     III miejsce: Fundacja Widzialni
     Wyróżnienie: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”.
Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe: Super Lodołamacza 2014 otrzymało „Centrum Dzwoni w Bytomiu” działające przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zajmujące się pomocą w poszukiwaniu pracy dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Lodołamacz Specjalny 2014 trafił natomiast do Marcina Mikulskiego, który jest przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmującej się projektowaniem uniwersalnym (tj. dostępności przestrzeni miejskiej dla wszystkich). Ogólnopolskim Ambasadorem konkursu został Zbigniew Zamachowski, a regionalnymi Paweł i Łukasz Golcowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49