Rok 2014

   fotograf 06W piątek, 6 czerwca, o godzinie 16.00 rozpoczęła się w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej uroczysta sesja Rady Miasta Ruda Śląska podczas której dyrektor naszej, katowickiej Caritas – ks. dr Krzysztof Bąk – został Honorowym Obywatelem Rudy Śląskiej. W uznaniu jego zaangażowania w niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i potrzebującym już w grudniu 2013 roku Rada Miasta Ruda Śląska jednogłośnie poparła uchwałę dotyczącą przyznania tego zaszczytnego tytułu księdzu dyrektorowi.
    Ksiądz dr Krzysztof Bąk urodził się 12 maja 1951 w Katowicach. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracował jako ślusarz. Jednocześnie rozpoczął naukę w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze, w roku 1972, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Przez kolejne cztery lata był wikariuszem w Rydułtowach - Orłowcu,  następne zaś cztery lata posługiwał w Rudzie Śląskiej - Halembie.

Dał się wówczas poznać jako świetny duszpasterz młodzieży i ministrantów. Wraz z nimi organizował co roku wakacje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Było to wtedy ewenementem i absolutnie pionierskim działaniem w skali kraju. W szczególny sposób umiłował ludzi dotkniętych niepełnosprawnością i tej miłości uczył. Swoją troskę o braci niepełnosprawnych na trwałe zaszczepił u licznej grupy swoich wychowanków.

Swoim słowem i życiem zachęcił ich nie tylko do niesienia bezinteresownej pomocy ale pokazał jak można żyć, nie obok siebie, ale razem, zwyczajnie, bawiąc się i ucząc, modląc i dzieląc swoimi troskami, radościami i marzeniami. Nauczył ich wzajemnej troski i odpowiedzialności. W swojej pracy duszpasterskiej szczególny akcent kładł na szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego oraz podejmowanie konkretnych działań na rzecz człowieka potrzebującego. Współpracował w tej materii ściśle z Księdzem Biskupem Czesławem Dominem w Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W roku 1987 został skierowany do pracy w Wydziale Charytatywnym Katowickiej Kurii jako duszpasterz niepełnosprawnych i organizator pierwszego diecezjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Borowej Wsi. Odtąd jego praca związana była z Diecezjalną Caritas. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji w chęci niesienia pomocy powstawały kolejne ośrodki w Rudzie Śląskiej – Halembie, w  Knurowie, w Lędzinach, w Chorzowie, w Pszczynie, w Wodzisławiu oraz w Katowicach Obecnie w ramach Caritas działa trzynaście ośrodków, które w całej diecezji zrzeszają ponad 80 placówek dla dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, bezdomnych i innych potrzebujących. Caritas Katowicka zatrudnia na etatach ponad tysiąc osób. Ks. Krzysztof jest kawalerem Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W roku 1995 został mianowany przez Ordynariusza Katowickiego kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Katowickiej. Pięć lat później został dyrektorem Caritas Archidiecezji Katowickiej. W roku 2007 został wyróżniony tytułem kapelana Jego Świątobliwości. Wśród wielu odznaczeń i wyróżnień jakie otrzymał należy zauważyć wyróżnienie przez Kardynała Franciszka Macharskiego medalem Brata Alberta (2004), uhonorowanie przez Sejmik Województwa Śląskiego złotą odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego (2006), statuetkę „Lodołamacze” otrzymaną w 2007 roku oraz odznaczenie go rok później przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za zgodą Metropolity Katowickiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku wyróżniony został Statuetką Fundacji Rodzin Górniczych. Od 2010 roku jest Honorowym Obywatelem Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. Jest współautorem i wydawcą kilku książek o tematyce związanej z Ziemią Świętą i polskim Zwierzchnictwem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W 2008 roku obronił pracę doktorską „Pomoc Caritas Archidiecezji Katowickiej ludziom potrzebującym i poszkodowanym w katastrofach na Śląsku w latach 2000-2007”na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Brał czynny udział w niesieniu pomocy rodzinom poszkodowanych w katastrofach górniczych w KWK Halemba  i KWK Śląsk – Wujek. Wspierał poszkodowanych w katastrofie katowickiej hali MTK oraz ofiary powodzi. Umożliwienie cierpiącym i udręczonym ludziom nawiedzenia miejsc  świętych, poza wsparciem materialnym, stosował jako doskonały lek wspomagający gojenie ran duchowych i psychicznych poszkodowanych. W Rudzie Śląskiej działają dwa ośrodki prowadzone przez archidiecezjalną Caritas. Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w dzielnicy Halemba oraz Święta Elżbieta w Rudzie. Caritas w naszym mieście prowadzi dwa domy pomocy społecznej, warsztat terapii zajęciowej, dwa środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci, a także szereg świetlic środowiskowych i jedną socjoterapeutyczną, w Czarnym Lesie, w Nowym Bytomiu, w Wirku oraz w Orzegowie. Uzupełnieniem tych inicjatyw są mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkania dla seniorów i młodzieży usamodzielniającej się. Dla coraz większego dobra jakie staje się udziałem ludzi potrzebujących współpracował i współpracuje z poprzednimi i obecnymi władzami Rudy Śląskiej. Ksiądz dr Krzysztof Bąk to twórca sieci wsparcia dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, koordynator diecezjalnych akcji i dzieł charytatywnych: Okno Życia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, programu „Skrzydła” mającego na celu długoterminową pomoc dla najuboższych uczniów oraz współrealizator programu PAED czyli Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, to człowiek o oczach ciągle otwartych na ludzką niedolę, który został włączony do grona Honorowych Obywateli Rudy Śląskiej.
   Z nieukrywanym wzruszeniem laureat odebrał z rąk Pani Prezydent - Grażyny Dziedzic i Przewodniczącego Rady Miasta – pana Jarosława Wieszołka akt nadania tytułu wraz ze stosownym medalem, po czym podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami, w których uważny słuchacz mógł odnaleźć przyczyny wrażliwości na cudzą biedę. Po życzeniach złożonych przez zaproszonych gości, w tym naszego dyrektora – pana Dariusza Sitko, który w imieniu nas wszystkich wyraził radość i złożył księdzu Krzysztofowi najserdeczniejsze życzenia, nastąpiła część artystyczna. Piosenki z repertuaru, ulubionej przez księdza, Ewy Demarczyk, choć nie tylko, stworzyły pewnego rodzaju opowieść o pragnieniu bycia kochanym i chęci miłowania. Bo to przecież Miłość w każdej swej barwie, poza miłością własną, jest motorem wszystkiego, a jedną z jej odmian jest Miłość Bezinteresowna – nazywana z łacińska Caritas. Po występie ks. Krzysztof, autentycznie poruszony, serdecznie podziękował wykonawcom, którymi byli zaprzyjaźnieni z Ośrodkiem Najświętsze Serce Jezusa w Halembie uczniowie Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej: Beata Kozłowska, Julia Hanke i Szczepan Sieraga oraz wychowankowie halembskiego Ośrodka, tworzący zespół „Od Serca”: Katarzyna Godlewska, Ewelina Chmiel, Teodor Bobel i Grzegorz Siemienkiewicz. W Galerii „Fryna” wyeksponowano w tym dniu prace naszych wychowanków i pracowników tworzące wystawę zatytułowaną „Szukałem was”. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym w holu Miejskiego Centrum Kultury, gdzie była możliwość obejrzenia okolicznościowej wystawy przedstawiającej ks. Krzysztofa między innymi jako wychowawcę, kapłana czy pielgrzyma. Była to również doskonała okazja do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z Honorowym Obywatelem Rudy Śląskiej. Serdecznie księdzu gratulujemy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału wideo udostępnionego przez SFERA TV z uroczystej sesji Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 6 czerwca 2014 r. Link do materiału: http://sferatv.pl/vod/srm-ruda-slaska/audycje/7-sesja-rady-miasta-ruda-slaska.html1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49